Statuten en huishoudelijk reglement


NAAM, ZETEL, WERKGEBIED 

 

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: “HEEMKUNDEKRING LEDEVAERT”. Zij is gevestigd te Chaam. Het werkgebied omvat de burgerlijke gemeente Chaam zoals deze was begrensd op een juli negentienhonderd negen en zeventig en de aangrenzende gebieden. 

 

 

DOEL

Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk, dialect, gebruiken en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.
2. Al hetgeen vorenstaand doel kan bevorderen in de ruimste zin van het woord behoort eveneens tot het doel van de vereniging.
3. Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en doen veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
4. De vereniging zal zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van godsdienst en politiek.

 

 

DUUR

Artikel 3
1. De vereniging is opgericht op tien november negentienhonderd zeventig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.

 

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4
De vereniging heeft:
1. Ereleden;
2. Werkende leden;
3. Begunstigers of donateurs.


Artikel 5
Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging of jegens de heemkunde in het algemeen, daartoe zijn benoemd overeenkomstig het in artikel 7 bepaalde.
Werkende leden, zijnde natuurlijke personen, zijn zij, die zich hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur tot de vereniging zijn toegelaten. Begunstigers en donateurs zijn personen en rechtspersonen, die de vereniging financieel en/of materieel steunen.

 


Artikel 6
Het stemrecht komt uitsluitend toe aan de ere-leden en de werkende leden. Begunstigers en donateurs hebben als zodanig geen stemrecht.
Ereleden zijn ontheven van de verplichting tot het betalen van contributie.


Artikel 7
Ereleden worden op voorstel van het bestuur op ledenvergaderingen benoemd.

 


Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement. Opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke twee maanden voor het einde van het lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
Royement vindt plaats door het bestuur, op gronden bij het huishoudelijk reglement vast te stellen. De betrokkene kan van deze beslissing in beroep gaan hij een arbitrage commissie, bestaande uit drie leden van de vereniging;
één lid hiervan wordt benoemd door het bestuur en één lid door de betrokkene, welke beide leden het derde lid benoemen.
De beslissing van de arbitrage commissie is bindend.

 

 

GELDMIDDELEN

Artikel 9
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributies van de werkende leden, entreegelden, legaten, schenkingen, donaties, subsidies, erfstellingen, toevallige baten of bileventuele activiteiten verworven baten.
Geldmiddelen, ontvangen ter besteding voor een bepaald doel, zullen slechts voor dit doel worden aangewend, tenzij met toestemming van de schenker een andere bestemming wordt overeengekomen.
2. De werkende leden betalen een contributie, welke jaarlijks op de jaarvergadering wordt vastgesteld. 

 

BESTUUR

Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch minstens vijf en hoogstens zeven personen.
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. 

 

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 11
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden en wel zodanig dat voorzitter, vice-voorzitter en secretaris niet in eenzelfde jaar aftreden.
2. Elk aftredend bestuurslid is herkiesbaar.
3. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op de datum, waarop degene in wiens plaats hij is getreden, zou zijn afgetreden.

 

 

BESTUURSFUNCTIES

Artikel 12
1. Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
2. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. 

 

 

BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING en BESLUITVORMING

Artikel 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen twee maanden een ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door één of meer werkgroepen, die door het bestuur worden benoemd.
Taak, werkwijze en verdere inrichting van de werkgroep worden bij een door het bestuur vast te stellen reglement geregeld.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
5. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, benevens voor verbintenissen met een looptijd langer dan een jaar en/of bedragen hoger dan bepaald bij het huishoudelijk reglement, behoeft het bestuur de machtiging van de ledenvergadering. 

 

 

JAARVERSLAG, REKENING en VERANTWOORDING

Artikel 14
1. Het bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een ledenvergadering, de jaarvergadering, te houden binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en brengt ter jaarvergadering aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaren lang te bewaren.

 

 

LEDENVERGADERINGEN

Artikel 15
1. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. In de jaarvergadering komen naast hetgeen in de artikelen 9 lid 2 en 14 is bepaald, onder meer aan de orde:
a. Voorziening in eventuele vacatures van het bestuur;
b. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Ledenvergaderingen dienen tenminste veertien dagen van te voren schriftelijk aan de leden kenbaar gemaakt te worden. Deze termijn kan in spoedeisende gevallen door de voorzitter worden bekort, mits van dit spoedeisende karakter bij de convocatie melding wordt gemaakt.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van minstens tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering binnen een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen die verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door schriftelijke bijeenroeping of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. Voor alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de kandidaten. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat, hetzij 6én persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen wordt gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de personen, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemming is uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
8. Het stemmen hij volmacht zal bij huishoudelijk reglement worden geregeld.